Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSПонеділок, 10.05.2021, 09:48
Костянтинівська спеціальна школа №32 Донецької обласної ради
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Аналітичні накази

 

НАКАЗ

 

« _» жовтня 2011 р.                                                                                 №___

Про рiвень ролi домашнiх завдань у формуваннi

в учнiв iнтересу до навчання

        У нацiональнiй доктринi розвитку освiти України у ХХI ст. чiтко визначена головна мета укранської системи освiти — створення умов для розвитку кожної особистостi як громадянина України, формування в дiтей навички самостiйного  пiзнання, iнтересу до навчання. Для розкриття цих проблем неабияке значення має питання рiвня ролi домашнiх завдань iз рiзних предметiв, їх обсяг, диференцiйний пiдхiд до них.

       У п. 9.9 Державних санiтарних правил i норм (Сан ПіН 5.5.2.008-О 1), визнаючи доцiльнiсть, характер, змiст i обсяг домашнiх завдань та враховуючи iндивiдуальнi особливостi учнiв та педагогiчнi вимоги, окремим рядком визначено час граничного обсягу домашнього завдання.

       Відповідно до річного плану школи у вересні 2011 року здійснювалася перевірка стану виконання педагогами санітарних норм щодо дозування домашнього завдання та рівня впливу домашніх завдань на формування  в розумово відсталих учнів інтересу до навчання.

Протягом перевірки зверталась увага на наступні фактори: обізнаність учителів і вихователів з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предметів; стан календарного та поурочного планування; доцільність, характер, зміст і обсяг домашніх завдань, виконання граничного часового обсягу домашнього завдання. В ході контролю адміністрацією школи були використані такі методи і форми : співбесіда з педагогами, вивчення календарного та поурочного планування, класних журналів, зошитів учнів, спостереження за проведенням самопідготовок.

       Учитель 2 класу _______. працює з учнями враховуючи їхнi психологiчнi особливостi пізнавальної  дiяльностi. Гра — ефективний засiб, який розвиває мислення, мову, уяву, точнiсть рухiв, витримку. А головна мета використання iгор на матерiалi домашнiх завдань — викликати iнтерес до навчання. Учитель використовує на уроках дидактичнi iгри, якi стимулюють пiзнавальну активнiсть дiтей, залучає своїх учнiв до активної iгрової дiяльностi, у якiй вони не споглядачi, а творцi своєї думки. Так, наприклад, на уроках української мови  дiти iз задоволенням грають у такi iгри, як «Вiдгадай», «Чарiвнi слова», «Приховані слова», на уроках математики — в iгри «Веселi числа», «Знайди вiдповiдь» тощо. Навчальна ефективнiсть дидактичних iгор значно пiдвищується, якщо запропонувати учням придумати гру ввечері разом з вихователем. Дидактичнi iгри, якi придумали  учні разом з вихователем (______) є важливою ланкою забезпечення зворотного зв’язку мiж  педагогами  i учнями. Саме дидактична гра сприяє  формуванню і розвитку  пізнавальної діяльності учнiв,  допомагає вихованню взасємооцiнки, розвиває фантазiю. Тому домашнє завдання для учнiв у І семестрі 2-го класу— це завдання — гра, завдання — нагляд.

Особливе мiсце на уроках з української  мови та читання  у  3 класi (_______-) вiдводиться самостійній  роботi учнiв — домашньому завданню, коли вони переходять вiд констатації явищ до розкриття їхнього зв ‘язку з довкiллям. Діти разом з вихователями (______) складають  сюжет i оформлюють  його у твiр. Педагоги 3 класу використовують такi традицiйнi форми, як описування малюнка, складання речень за малюнком, додавання слів у реченні за смислом, складання загадок, казок тощо. Така органiзацiя домашнiх завдань допомагає  учням з особливими освітніми потребами гпрактично оволодiвати нормами лiтературного мовлення, умінням добирати необхiднi слова та розвивати зв’язне мовлення. домашні завдання з української мови та читання допомагають пiдвищити iнтерес до предмета, викликати інтерес до навчання. На уроках «Я і Україна» вчитель, враховуючи вiковi та специфічні психологiчнi особливостi молодщих школярiв, їхню  зацiкавленiсть саме в емоцiйно забарвленому навчальному матерiалi, що дає  можливiсть розповiсти про природні явища, про життя тварин i рослин; вчить дiтей аналiзувати матерiал, осмислювати його та ставити запитання один одному, а також самостiйно робити висновки. Домашнє завдання — диференцiйоване. Учнi готують невеличкi повiдомлення про цiкавi явища, що вiдбуваються в природi, використовуючи дитячi журнали «Пiзнайко», дитячу енциклопедiю.

      Велике значення має пояснення домашнього завдання. У  4  класi учитель ________ охоплює емоцiйною атмосферою всiх учнiв, щоб вони засвоїли, що їм потрiбно робити на самопідготовці, скiльки на це вiдводиться часу. Перевiряє, чи всi учнi зрозумiли завдання. А якщо хтось з учнiв чогось не зрозумiв, для нього треба це повторити. iнтереє до завдання, його виконання без труднощiв формують в учнiв iнтерес до навчання, до предмета.

       Уроки вчителiв  _________ показали, що не завжди цi вчителi розумiють значення ролi домашнього завдання, значення iндивiдуальних завдань для деяких учнiв. Iнколи домашнє завдання вони навiть пiд час дзвоника — це не сприяє iнтересу до завдань або викликає труднощi на самопідготовці.

      Якщо домашнi завдання в початковiй школi з мов, природознавства мають елементи творчого пiдходу учнiв, то домашнi завдання з математики чiтко вiдповiдають завданням, якi були розглянутi на уроцi. iнколи учням пропонують розiбрати деякi цiкавi задачi самостiйно. Узагалi щоденний обсяг домашнiх завдань з усiх навчальних предметiв не перевищує встановлених норм.

         Учителi української мови  ________ та _______ до своїх урокiв пiдходять творчо, домашнi завдання формулюють чiтко, у толерантнiй формi. Учителi ___________постійно задають своїм учням рiзнорiвневi домашнi завданяя: учнi мають право вибору (деякi з них списують вправи, вставляючи пропущені  лiтерi, iншi шукають приклади в художнiй лiтературi). Головним є те, що учні самi вирiшують, який рiвень вони можуть вибрати для себе. Учитель _________ використовує  й мiжпредметнi зв’язки в домашнiх завданнях.

      Домашнi завдання, якi дає учитель математики ______, вiдповiдають вимогам навчальних програм, їх докладно пояснює i вони не викликають в учнiв будь-яких труднощiв, сприяють формуванню вмiння знаходити рацiональний варiант рішення.

      Учитель СПО  _____ багато уваги приділяє формуванню уміння  учнiв грамотно застосовувати знання з предмета в практичнiй дiяльностi, у побутi. Домашнi завдання з СПО спрямованi не тiльки на закрiплення знань, умiнь з теми, що вивчається, але й сприяють вихованню в учнiв iнтересу до навчання, критичностi мислення, працьовитостi й сумлiнностi.

При цьому складнiсть домашньої роботи не бiльша, нiж матерiалу, що вивчається на уроцi.

Якщо учнi мають труднощi пiд час виконання домашнiх завдань з математики, СПО , їх обов’язково розглядають та розбирають на наступному уроцi.

        Учитель природознавства ________ розвиває пiзнавальний iнтерес учнiв до вивчення предмета шляхом адаптацiї освiтнього процесу до iндивiдуальних особливостей школярiв. Якщо заплановано проведення практичної роботи, то учнi заздалегiдь готуються до неї на самопідготовці. Таким чином у них формуються вмiння й навички оперування об’єктами з метою бiльш глибокого їх вивчення.

         Велику увагу придiляють створенню умов, що дозволяють працювати з кожним учнем вiдповiдно до його природних здiбностей, нахилiв та iнтересiв, учитель історії ________ дає учням рiзноманiтнi домашнi завдання: пiдготовка виступу з конкретної проблеми, добiрка додаткових, цiкавих матерiалiв з теми, що вивчається, тощо. Однак слiд зазначити, що вчитель історії України  iнколи перевантажуює учнiв.

         Крiм цього, усi вчителi базової та старшої  школи не завжди враховують, що учнi повиннi готувати домашнi завдання не тiльки з їхнiх предметiв. Перевантаження учнiв домашнiми завданнями призводить до того, що вони виконують їх формально, або списують у товаришiв, або зовсiм відмовляються від виконання. На пiдставi вищевказаного

IНАКАЗУIО:

1. Головам МО учителiв молодшої і старшої ланки на засiданнях МО проаналiзувати питания щодо ролi домашнiх завдань у вихованнi iнтересу до рiзних предметiв.       До 25.10.2011

2. Усiм учителям пiд час пiдготовки та проведения урокiв:

2.1. Не перевантажувати учнiв домашніми завданнями, постiйно враховувати визначений час граничного обсягу виконання домашнього завдання в цiлому вiдповiдно до п. 9.9 Державних санiтарних правил i норм (ДСанПiН 5.5.2.008-01).                                           Постійно.

2.2. Забезбечувати реалiзацію в навчально-виховному процесi принципу демократизацiї та гуманізації  як один iз засобiв пiдвищення iнтересу до предмета.                    Постійно.

2.3. Плавувати й застосовувати у своїй практичнiй роботi диференцiйнi й iвдивiдуальнi домашнi завдання, особливо пiд час вивчення складних роздiлiв навчальної програми.

                                                                                                                                   Постійно

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ________:

3.1. Надати необхiдну iндивiдуальну методичну допомогу учителям _______  щодо формулювання домашнiх завдань, їх диференціації.

3.2. Провести засiдання семiнару «Шлях до майстерностi».                 До __.__.2011

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  ________ .

 

 

 

Директор школи                              Леонова М.В.

Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання
 • Дайджест "Усе для школи"
 • Міністерство освіти і науки
 • Інститут інноваційних технологій
 • Освіта Донеччини
 • Сайт для педагогів
 • Сайт «Дефектолог-практик»
 • Шкільні пісні і мінусовки
 • Відділ освіти осіб з особливими потребами ДоноблІППО
 • Лиманська спец. школа-інтернат
 • Часовоярська СЗШІ №8
 • Сайт учителя початкових класів
 • Видавництво «Шкільний світ»
 • [Vox.com.ua] Портал українця каталог сайтів Безкоштовний каталог сайтів

  Copyright MyCorp © 2021